16-12-2018 - 21:46
Esteu aquí: Inici Àrees Habitatge XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
 • Text Gran
 • Text Normal
 • Text Petit

Presentació

per Jordi Pua Puñet darrera modificació 26/05/2017 08:44

Serveis que s’ofereixen

 • Informació i assessorament legal en tot allò relacionat amb el lloguer d’habitatges.

 • Mediació entre propietaris i llogaters de pisos de la Xarxa de Mediació.

 • Seguiment dels contractes de lloguer.

 • Tramitació d’ajuts als propietaris que tinguin un habitatge en la Xarxa segons convocatòries.

 • Gestió dels avantatges de la Xarxa: defensa jurídica, pòlissa multirisc i caució.

 

Informació general per als arrendatarisRequisits i documentació

Llogaters

 • Tenir plena capacitat per contracta i obligar-se.

 • La declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets d’us i gaudi, o habitatge en propietat.

 • La justificació dels ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 5,14 vegades l’IRSC.

 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis ...).

 • El 35% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.

 • Es prioritzaran les unitats de convivència que es trobin dins dels següents grups de població:
  • Famílies monoparentals.
  • Dones que es trobin en situació de violència.
  • Immigrants amb menys de 5 anys de residència a Catalunya.
  • Persones de més de 65 anys.
  • Persones que es trobin a l’atur.
  • Persones afectades per assetjament immobiliari.
  • Persones amb incapacitat superior al 33% declarada per ICASS.
  • Persones en situacions que impliquin risc d’exclusió social.
  • Joves menors de 35 anys d’edat.

 • Acceptar les condicions de seguiment de l’entitat gestora i del seu personal pel que fa a l’ús de l’habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.
 • Estar inscrits en el registre de sol·licitants d’habitatges en protecció oficial (HPO)
 • La documentació que caldrà aportar serà:
  • Imprès de sol•licitud complimentat i signat.
  • Document d’indentificació: DNI o NIE.
  • Document de declaració responsable.
  • Còpia de les 3 darreres nòmines.
  • Còpia del contracte laboral.
  • En cas de treballadors autònoms: còpia de la darrera declaració de renda.
  • Altra documentació justificativa d’ingressos.
  • En cas de necessitar un fiador: la mateixa documentació que la que es demana pel sol•licitant.
  • Sol·licitud d’inscripció en el registre de sol·licitants d’HPO

 

Propietaris

 • Que hi hagi demanda / necessitat real a la zona sobre l’habitatge de lloguer ofert, tant per situació, com per característiques i preu.

 • Formulari de sol•licitud degudament complimentat i signat.

 • Còpia de l’escriptura acreditant la propietat de l’habitatge.

 • La cèdula d’habitabilitat de l’habitatge en vigor, les escriptures de propietat i els DNI/NIF dels propietaris.

 • Visita al pis per tal de realitzar-ne una avaluació econòmica.

 • Últims rebuts d´IBI, escombraries, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) pagats.

 • Còpia del contracte de manteniment de la caldera (si és de gas) i de la darrera inspecció.

 • Confiança en els llogaters que li selecciona la Borsa.

 • El dipòsit de la fiança i registre del contracte de lloguer amb el document d’avalloguer a l’Incasol en compliment de la legislació vigent.

 • Un preu del lloguer inferior al del mercat lliure.

 • Presentar còpia del certificat energètic de l’habitatge objecte d’arrendament.

 • Presentar declaració de l’impost de sobre transmissions patrimonials (ITP) – Model 600

 

 

Avantatges

 • Assegurança multirisc gratuïta.

 • Assegurança de defensa jurídica gratuïta.

 • Assegurança avalloguer.

 • Tramitació, gestió i redacció dels contractes de lloguer, i seguiment.

 • Deduccions fiscals.

 

 

Formularis

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal