14-12-2018 - 09:31
Esteu aquí: Inici Àrees Igualtat de Gènere Plans d'Igualtat a les empreses
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

Definició i àmbits de treball

per scasanovas darrera modificació 18/06/2010 12:07

Què és un pla d’igualtat d’oportunitat i de tracte?

A l’article 46 de la la Llei 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva d’Homes i Dones, es defineixen els plans d’igualtat a les empreses com:
“Un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de sitació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”

A qui van dirigits?

Els plans d’igualtat a les empreses seran obligatoris en els següents casos:

o A les empreses amb més de 250 persones treballadores.
o A les empreses on el conveni col•lectiu així ho estableixi.
o En aquells supòsits en els que l’autoritat laboral, previ procediment sancionador administratiu, així ho hagi acordat com a substitució de les sancions accessòries.
o A l’Administració General de l’Estat. La resta de les Administracions Públiques podran establir les mesures que considerin oportunes i que estiguin dirigides a l’assoliment de la igualtat efectiva.
o Per la resta d’empreses, la implantació dels plans d’igualtat serà voluntària.

Àmbits de treball

o Matèria de promoció i formació del personal treballador
o Matèria d’un accés equilibrat al treball
o Matèria de retribucions equilibrades per sexes
o Matèria d’òrgans de selecció del personal
o Matèria de mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal
o Matèria de prevenció d l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe
o Matèria de l’ús del llenguatge inclusiu o no sexista
o Matèria de satisfacció del tracte rebut per part de tot el personal

 

 

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal