17-01-2019 - 21:10
Esteu aquí: Inici Avís Legal
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

Avís Legal

per Marc Vicente darrera modificació 11/07/2013 12:59

Avís Legal

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ( en endavant CCAR ) posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic disposa, així com donar a coneixer a tots els usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a la direcció d'Internet www.altaribagorça.cat.

 

Dades Identificatives.

 

Titular: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

CIF: P7500013C

Dades Registrals: 0609035 - Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Adreça: Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert

Telèfon: 973 69 03 53

Fax: 973 69 05 75

Compte Correu: consell@ccar.ddl.net

 

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

¾       Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del CCAR o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts, i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

¾       Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest lloc web, sense autorització expressa del CCAR.

 

Limitació de Responsabilitats.

 

¾       El CCAR posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes, però no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus, d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc web, i per tant no es fa responsable dels danys causats per l'accés o per la impossibilitat d'accedir-hi.

¾       El CCAR no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que hi intervenen múltiples factors fora del control del CCAR, entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. El CCAR no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

¾       El CCAR no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu lloc web, i és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs web de tercers als quals es pugui accedir per enllaços des del lloc web del CCAR. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constitueixen, en cap cas, una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destí. En cas que el CCAR tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

Condicions d’ús i funcionament del lloc Web.

 

¾       Només està autoritzat l'ús personal, no comercial.

¾       La informació administrativa facilitada a través d'aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

¾       Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a utilitzar els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

¾       El CCAR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del CCAR.

¾       El lloc web del CCAR pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades en que es demana la identificació corresponent.

¾       La responsabilitat per l’ús de la informació continguda en el lloc web és de l’usuari. El CCAR queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers, tant de les informacions i la publicitat continguda com de les opinions facilitades pels usuaris.

¾       L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web.

¾       El CCAR no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l’oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

¾       En cap cas les galetes (Cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web.

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

El CCAR compleix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, per tant, les dades de caràcter personal obtingudes per mitjà d’aquest lloc web són tractades pel CCAR amb la deguda reserva, seguint les indicacions de la normativa sobre aquesta matèria i únicament per a les finalitats que s’indiquen en cada un dels formularis existents al lloc web. De forma general, el CCAR entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de titularitat del CCAR per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a l’adreça de correu electrònic lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant el DNI.  

 

Jurisdicció i Lleis aplicables.

 

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules.

 


El Consell Comarcal de la Alta Ribagorça (en adelante CCAR) pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico dispone, así como dar a conocer a todos los usuarios y visitantes sobre la información legal relativa a la sociedad propietaria del sitio web ubicado en la dirección de Internet www.altaribagorça.cat.

 

Datos Identificativos.

 

Titular: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

CIF: P7500013C

Datos Registrales: 0609035 - Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Dirección: Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert

Teléfono: 973 69 03 53

Fax: 973 69 05 75

Cuenta Correo: consell@ccar.ddl.net

 

 

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

 

¾       Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, sonido y cualquier otro material, son propiedad del CCAR o de algún organismo vinculado a éste o de terceros que hayan autorizado el uso de estos contenidos y tienen la consideración de obras protegidas de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo igualmente de aplicación los tratados internacionales suscritos en la materia.

¾       Se prohíbe expresamente todo uso o reproducción comercial de cualquiera de los textos, imágenes o materiales de cualquier tipo que se encuentren en este sitio web, sin autorización expresa del CCAR.

 

Limitación de Responsabilidades.

 

¾       El CCAR pone los medios técnicos necesarios para que los datos sean correctos, pero no garantiza que el sitio web y el servidor estén libres de virus, errores técnicos, editoriales o tipográficos o por omisiones de información accesible a través de este sitio web y por tanto no se hace responsable de los daños causados ​​por el acceso o por la imposibilidad de acceder.

¾       El CCAR no puede garantizar que las transmisiones de información a través de Internet sean totalmente seguras ya que, intervienen múltiples factores fuera del control del CCAR, entre ellos, la propia configuración informática del usuario, la seguridad aplicada a las redes públicas de telecomunicaciones, etc. El CCAR no se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario por posibles contingencias en la transmisión de información, como son la pérdida de datos o accesos no autorizados de terceras personas.

¾       El CCAR no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su sitio web y es responsabilidad exclusiva de la persona que accede o los utiliza. Tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenida en los sitios web de terceros a los que se pueda acceder por enlaces desde el sitio web del CCAR. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad informativa y no constituyen en ningún caso, una invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web de destino. En caso de que el CCAR tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.

 

Condiciones de uso y funcionamiento del sitio Web.

 

¾       Sólo está autorizado el uso personal, no comercial.

¾       La información administrativa facilitada a través de este sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, de las disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente en el DOGC, la edición digital es el único instrumento que da fe de la autenticidad y contenido, o en otros diarios oficiales.

¾       Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a utilizar sus contenidos y servicios, de conformidad con la ley y el presente Aviso Legal. A tal efecto, el usuario debe abstenerse de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos y / o lesivos de los derechos e intereses de terceros.

¾       El CCAR se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del CCAR.

¾       El sitio web del CCAR puede ser visitado por los usuarios de forma libre, excepto aquellas áreas reservadas en que se pide la identificación correspondiente.

¾       La responsabilidad por el uso de la información contenida en el sitio web es del usuario. El CCAR queda exento de toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pueda derivarse del acceso, la captación y uso por parte de terceros, tanto de las informaciones y la publicidad contenida como de las opiniones facilitadas por los usuarios.

¾       El usuario es el único y exclusivo responsable de sus claves de identificación para acceder a los servicios y contenidos de este sitio web.

¾       El CCAR no se hace responsable del uso indebido de las claves de identificación de acceso de los usuarios ni de las consecuencias de cualquier naturaleza derivadas del mal uso por parte de los usuarios, la pérdida o el olvido de los mismos, ni del su uso indebido por terceros no autorizados.

¾       En ningún caso los cookies u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria del sitio web.

 

 

Protección de Datos de Carácter Personal.

 

El CCAR cumple la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, por lo tanto, los datos de carácter personal obtenidos por medio de este sitio web son tratadas por el CCAR con la debida reserva, siguiendo las indicaciones de la normativa sobre esta materia y únicamente para las finalidades que se indican en cada uno de los formularios existentes en el sitio web. De forma general, el CCAR entiende que en el momento de rellenar los formularios que figuran en el sitio web, el usuario se considera suficientemente informado de las finalidades de la recogida de sus datos personales y del tratamiento que se deriva. Salvo indicación expresa en sentido contrario, estos datos se integrarán en los ficheros de titularidad del CCAR para su tratamiento con las finalidades que se indiquen en cada caso.

El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av.. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o la dirección de correo electrónico lopd@ccar.ddl.net, junto con su identificación mediante el DNI.

 

Jurisdicción y leyes aplicables.

 

El uso de este sitio web implica la aceptación plena y sin reservas de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a este sitio web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español y de Cataluña. Toda persona usuaria del sitio web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas.

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal