Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Catàleg de serveis

 1. Oficina Comarcal d'Habitatge de gestió i tramitació

 2. Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

 3. Ajuts i subvencions per al pagament del lloguer

 4. Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

 5. Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge

 6. Tramitació de cèdules d'habitabilitat


Oficina Comarcal d'Habitatge de gestió i tramitació

Gestionem i tramitem expedients en matèria d’habitatge. En la nostra consideració d’Oficina d’Habitatge, oferim aquest servei per evitar desplaçaments als usuaris fins el servei territorial de l’Agència de l’Habitatge situat a la ciutat de Lleida. Els usuaris poden fer gestions directament al departament d’Habitatge des de la nostra Oficina situada al Consell Comarcal.

Per qualsevol informació o tràmit cal demanar cita prèvia amb el personal tècnic de l’Oficina. 

Recollim les vostres consultes relacionades en matèria d’habitatge, us informem de les convocatòries d’ajuts vigents, i ens posem a la disposició dels usuaris per qualsevol consulta tècnica o administrativa relacionada amb l’habitatge.

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

A qui van dirigits?

A comunitats de propietaris o a persones propietàries d’edificis d’habitatges i per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, per a les persones inquilines, en cas que siguin les promotores de les obres, degudament autoritzades per la propietat.

Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

 Ajuts i subvencions per al pagament del lloguer

Aquestes subvencions vas destinades a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. Per poder sol·licitar aquests ajuts cal esperar que hi hagi una convocatòria oberta.

Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

Prestacions econòmiques d’especial urgència

Es tracta de prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària per possibilitar la permanència en l’habitatge de lloguer o de l’adquirit amb un préstec hipotecari. Per accedir-hi, s’han de complir amb uns determinats requisits; entre ells, que amb l’ajut atorgat s’ha de poder liquidar el deute acumulat i estar en condicions de continuar pagant el lloguer o les quotes d’amortització hipotecàries. L’import màxim de l’ajut és de 3.000 euros.

A qui van dirigides?

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

 • Deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries
 • Que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària

Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge

Informació, assessorament i mediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de crèdits o préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

A qui va dirigit?

 • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
 • A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 • A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, segons unes condicions determinades.

Per a més informació sobre els tràmits i el procediment premeu aquí.

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya. Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

Dirigit, a persones que desitgin accedir a un habitatge de protecció oficial i que compleixin els requisits que estableix la normativa per accedir a aquests tipus d'habitatges. 

Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí

Tramitació de cèdules d'habitabilitat

La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.