Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ESO

L'ESO és l'Ensenyament Secundari Obligatori que han de cursar tots els nois i les noies de 12 a 16 anys, amb un total de quatre cursos.Un cop acabat l'ESO s'obté el títol de Graduat en Ensenyament Secundari, amb el qual es pot continuar estudiant el batxillerat o un cicle formatiu professional de grau mitjà.

Ensenyament Secundari Obligatori

 

L'ESO és l'Ensenyament Secundari Obligatori que han de cursar tots els nois i les noies de 12 a 16 anys, amb un total de quatre cursos.Un cop acabat l'ESO s'obté el títol de Graduat en Ensenyament Secundari, amb el qual es pot continuar estudiant el batxillerat o un cicle formatiu professional de grau mitjà. 

 

Quines matèries s'estudien?

 

Les matèries es divideixen en unes unitats que s'anomenen crèdits i que tenen una durada d'un trimestre. Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari.

 

1r, 2n i 3r ESO

 

Matèries comunes 1r, 2n i 3r
- Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
- Ciències socials: geografia i història
- Educació física
- Educació visual i plàstica
- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura 
- Llengua estrangera
- Matemàtiques
- Música
- Tecnologia
- Religió o cultura i valors ètics 
- Tutoria

Matèries optatives 1r, 2n i 3r
Els centres han d'oferir, en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de segona llengua estrangera, cultura clàssica i emprenedoria. 

Treball de síntesi a 1r, 2n i 3r
El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

 

4t ESO

 

Matèries comunes 4t
- Ciències socials: geografia i història
- Educació física
- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera
- Matemàtiques acadèmiques – aplicades
- Religió o cultura i valors ètics
- Tutoria

Matèries optatives 4t
S'han de cursar tres de les matèries optatives següents:
- Biologia i geologia
- Física i química
- Llatí
- Economia
- Ciències aplicades a l'activitat professional
- Emprenedoria
- Tecnologia
- Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
- Segona llengua estrangera
- Educació visual i plàstica
- Filosofia
- Música
- Arts escèniques i dansa
- Cultura científica
- Cultura clàssica

Projecte de recerca a 4t
En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei comunitari
El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de tercer i/o quart d'ESO, definides en el pla anual de centre.

L'Institut Obert de Catalunya permet estudiar, a majors de 18 anys, l'ESO a distància de manera telemàtica. A més, l'Institut permet cursar determinades assignatures de l'ESO en cas que no s'ofereixin a l'Institut presencial, per manca d'oferta o recursos.

Aquí a la comarca de l'Alta Ribagorça tenim l'Institut del Pont de Suert on pots cursar l'ESO i el Batxillerat (totes les modalitats menys l'artístic)

Document Actions