Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'Assistècnia Tècnica i Cooperació Municipal

Servei que té per objectiu establir les condicions necessàries per portar a terme una línia de col·laboració interadmininistrativa amb els ens locals de la comarca.

Logotip Diputació

Els ajuntaments petits, i per extensió les EMD's i altres ens locals de dimensions limitades, es caracteritzen per disposar de recursos humans, materials i econòmics escassos. La necessitat de polivalència de la major part de les persones que treballen als ajuntaments i altres ens locals, comporta una major capacitat de reacció. Però per poder disposar d'aquesta capacitat de reacció es necessari tenir en moments puntuals la possibilitat de recórrer a l'ajuda que pot proporcionar el SAT.

 

La   Diputació   de  Lleida  col•labora econòmicament amb el  Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, amb l'objectiu que aquesta institució pugui prestar el servei de cooperació i d'assistència als municipis de la comarca, mitjançant un conveni de col·laboració que anualment signen totes dues parts i amb una dotació de 136.031 euros.

 

El consell comarcal de l’Alta Ribagorça a través de l’àrea SAT (Servei d’Assistència Tècnica i Cooperació Municipal) té com objectiu establir les condicions necessàries per portar a terme una línia de col·laboració interadmininistrativa amb els ens locals de la comarca.

Objectius del SAT

 • Afavorir la prestació de les competències municipals
 • Garantir l’equilibri intermunicipal
 • Defensar els interessos dels ens locals
 • Impulsar la modernització dels municipis i entitats locals

Serveis

 • Assessorament: d’un punt de vista jurídic i econòmic i en matèria de planejament i gestió urbanística
 • Recerca de dades: jurisprudencials i legals a través de les bases de dades
 • Documentació: Emissió i tramitació d’expedients relacionats amb activitats d’interès local, sol·licituds de subvenció, gestió de recursos humans, etc..
 • Formació: Organització de cursos, jornades i seminaris als treballadors dels ens locals i als càrrecs electes
 • Suport, assessorament informàtic i adquisició de maquinari/programari en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Tècnic: assistència tècnica amb obres, construccions i serveis dels ens locals
  Funcions publiques necessàries en l’àmbit municipal

 

Sol·licitud del servei

El president de l'ens local destinatari del servei ha de formular una petició escrita i signada adreçada al president del consell comarcal. També es podrà sol·licitar el servei mitjançant comunicació verbal al secretari del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça o persona en qui delegui o subtitueixi. Si la sol·licitud és verbal, el professional del consell comarcal que l'atengui complimentarà un escrit de petició que sotmetrà a la signatura del president de l'entitat sol·licitant
També es pooden formular sol·licituds conjuntes d'actuacions que afectin a més d'un ens local.

A l'escrit caldrà exposar:

 • Els fets
 • Els antecedents
 • Una exposició del seu parer
 • Informació i/o referencia de documentació que puguin aclarir per l'emisió de l'informe, el Dictàmen o actuació d'assistència tècnica que es reclama
 • Constar el caràcter confidencial o no de l'assumpte a resoldre i les mesures de confidencialitat que dicti el destinatari del servei

 

Contacte


Persona de contacte: Jaume-Lluis Colom
Av. Victoriano Muñoz, 22
25520 El Pont de Suert
Tel: 973 69 03 53 / 973 69 05 75
consell@ccar.ddl.net

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores