Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat i protecció de dades

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades protegides que realitza el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça de les dades que pugui recollir en el seu espai web.

Fent clic aquí, pot accedir a la informació que figura a l’espai de transparència, entre ella, informació relativa al Responsable del Tractament i el Delegat de Protecció de Dades, informació sobre l'exercici de drets relatius a la protecció de dades, així com el Registre d'Activitats de Tractament de Dades que fa el Consell Comarcal.

En qualsevol cas, les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant el següent enllaç:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Identitat de la persona responsable de tractament i delegada de protecció de dades

El responsable del tractament de dades és el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, amb CIF P7500013C. Es pot posar en contacte mitjançant les següents dades de contacte:

Av. Victoriano Muñoz 48, 25520 El Pont de Suert - Telèfon: 973690353 - ce: consell@altaribagorça.cat

Per tractar temes de protecció de dades, pot dirigir-se a l’adreça de c.e.: dpd@altaribagorça.cat.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’aquesta entitat mitjançant l’adreça de c.e.: dpd@altaribagorça.cat.

 

Finalitat dels tractaments i terminis de conservació

Les dades protegides subministrades al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça seran recollides per diferents mitjans com: formularis, enquestes o a través de l’enviament de missatges de correu electrònic que figurin a la pàgina web per obtenir informació d’activitats i/o serveis. Els procediments utilitzats durant la recollida es realitzaran d’acord amb la legislació Vigent en matèria de protecció de dades protegides i amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat.

  • En cadascun d’aquests mitjans s’informarà detalladament de la finalitat del tractament de les dades protegides que es portin a terme única i exclusivament si se n’ha autoritzat el tractament.
  • En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les seves dades protegides.
  • Les dades personals proporcionades se conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Fent clic aquí, pot accedir al detall del Registre d’Activitats de Tractament de dades protegides que té donades d’alta el Consell Comarcal.

El Consell Comarcal disposa de perfils a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat de publicar i difondre els serveis que presta i/o actes que organitza. També utilitza aquests canals per difondre les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb les persones usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.

En el cas que es faci persona amiga o seguidora nostre en xarxes socials, tractarem les seves dades per a la facilitar-li informació de les nostres activitats a través dels citats canals. Aquestes dades seran tractades sobre la base jurídica del seu consentiment i seran conservades mentre que vostè romangui com a persona amiga o seguidora nostre, podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades amb aquesta finalitat és voluntari, encara que, en el cas de no fer-ho, no podrà ser persona amiga o seguidora a les xarxes socials que tinguem.

En aquells casos en que el registre de persona usuària s’efectuï mitjançant les xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social que es tracti, en la qual, prèviament, la persona interessada haurà facilitat les dades per a les finalitats previstes en les seves corresponents polítiques de privacitat.

Els nostres portals poden incloure funcions de mitjans socials, com el botó de “M’agrada” de Facebook, LinkedIn, Twitter o altres widgets. Aquestes companyies de xarxes socials et poden reconèixer i recollir informació sobre la teva visita als nostres portals, i poden configurar cookies o utilitzar altres tecnologies de seguiment. Les teves interaccions amb aquestes funcions es regeixen per les polítiques de privacitat d’aquestes companyies.

Quan interactues amb els nostres portals a través de diverses xarxes socials, com quan et connectes via Facebook als nostres portals, o prems el botó “M’agrada” a les nostres xarxes socials, o ens segueixes o comparteixes el nostre contingut en Facebook, Twitter o altres xarxes socials, podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa la informació sobre el teu perfil, ID de persona usuària associat al teu compte a les xarxes socials, i qualsevol altra informació que permetis compartir amb tercers a la xarxa social.

Base de legitimació

La base jurídica del tractament de les dades personals dependrà de la finalitat prevista d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/676, i podrà ser el consentiment explícit i inequívoc donat per la persona usuària, per l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics.

És necessari proporcionar tota la informació sol·licitada i indicada com a “requisit” als formularis. No completar les dades requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el Consell Comarcal no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, com a conseqüència, el Consell Comarcal quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Persones destinatàries

Les seves dades no se cediran a tercers, llevat que ho hagi autoritzat expressament, que sigui per obligació legal o siguin altres administracions públiques d’acord amb les seves competències, així com a les persones usuàries del tractament que contrau el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per realitzar el servei sol·licitat.

No hi haurà transferències a tercers països.

Drets de les persones afectades

Les persones usuàries podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió reconeguts al Reglament (U) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada als apartats anteriors o mitjançant l’adreça de c.e.: dpd@altaribagorça.cat, adjuntant còpia del DNI.

Fent clic aquí, accedeix a la informació sobre aquests drets i a la descàrrega dels formularis per formalitzar les seves peticions.

 

Drets de propietat intel·lectual

El Consell Comarcal és titular de tots els drets d’autoria, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la seva informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del software

La persona usuària ha de respectar els programes d'altri posats a la seva disposició pel Consell Comarcal tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

El Consell disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

La persona usuària no adquireix cap dret o llicència sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i llicències que són necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets d'altri.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici del Consell, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob, sexista, difamatori, o qualsevol altre que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres persones usuàries sense el seu consentiment explícit o contravenint el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correus massius no desitjats.

La persona usuària és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les normatives que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, drets d’autoria, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals de l’ús d’Internet.

La persona usuària indemnitzarà al Consell Comarcal per les despeses que generi la seva imputació en alguna causa, la responsabilitat de la qual sigui atribuïble a la persona usuària, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, inclòs en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

El Consell realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part de les persones usuàries. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades per les persones usuàries, donat que les citades dades podrien haver estat esborrades i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

 

Canvis en la política de privacitat

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça es reserva el dret a modificar la present política per ajustar-la a les modificacions o novetats que puguin tenir les diferents Lleis d’aplicació.